Kontrolný zoznam pre našich zákazníkov

Z dôvodu nárastu povinností, týkajúcich sa dokumentácií, požaduje odteraz Nemecký finančný úrad pri vývozoch do členských štátov EÚ nasledujúce podklady a informácie:

1. Kompletnú a presnú adresu firmy, telefónne číslo, číslo faxu a e-mailovú adresu, uvedenie živnostenského odvetvia/odboru, a ak má zákazník internetovú adresu, i názov tejto adresy, vizitku atď.

2. Európske identifikačné číslo dane obratu.

3. Kópiu výpisu z obchodného registra, dokladu o živnosti alebo úradného firemného dokladu (napr. od obchodnej komory).

4. Kópiu cestovného pasu vlastníka/spoločníka/konateľa a

5. ním podpísaný originál plnej moci týkajúcej sa povolenia na odvoz, podľa možnosti s pečiatkou, pre vodiča, ktorý je odvozom poverený.

Ak nám nemôžete odovzdať žiadne dokumenty, v ktorých sú uvedené podstatné údaje o podniku, budeme vyberať kauciu v hodnote 19% kúpnej ceny.

Suma kaucie sa vráti ihneď po doručení nasledovných dokumentov:
úradný doklad s podstatnými údajmi o podniku; napr. kópia výpisu z obchodného registra, dokladu o živnosti, úradného firemného dokladu od hospodárskych združení (obchodná komora).