Pārbaudes saraksts mūsu klientiem

Sakarā ar pieaugušo dokumentu aizpildīšanas pienākumu Vācijas finanšu dienests pieprasa tūlītēji no ES dalībvalstu eksportētājiem sekojošus dokumentus un informāciju:

1. Pilnīgu un precīzu firmas adresi, tālruņa, faksa numuru, e-pasta adresi, rūpniecības nozares / darbības nozares nosaukumu un, ja ir, interneta adresi, vizītkartes utt.

2. Eiropas apgrozījuma nodokļa identifikācijas numuru.

3. Izrakstu no Komercreģistra, atļauju uz rūpniecības (amatniecības) nodarbošanos vai valsts atļauju uz firmas darbību (piemēram, no Komercreģistra) - kopijas.

4. Īpašnieka / akcionāra / firmas direktora pases kopiju, un

5. pilnvaras oriģinālu uz preces pieņemšanu ar viņa parakstu, pēc iespējas ar zīmogu, vadītājam, kurš pieņems preci.

Ja mums nebūs iesniegti dokumenti, no kuriem būs redzamas Jūsu uzņēmējdarbības ziņas, mēs ierosināsim prasījumu par ķīlu 19% apjomā no pirkuma cenas.

Ķīlas summa būs Jums jāatlīdzina tūlīt pēc sekojošo dokumentu saņemšanas:
Uzņēmējdarbības oficiāls pierādījums; piemēram, izraksts no Komercreģistra, atļauja uz rūpniecības (amatniecības) nodarbošanos, Valsts atļauja uz firmas darbību vai rūpniecības savienību (Komercreģistra) apstiprinājums - kopijas.